Blue Flower

Rekrutacja do projektu

 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Osoby niepełnosprawne na etapie rekrutacji mają możliwość opisania swoich potrzeb i oczekiwań wynikających z niepełnosprawności, które zostaną uwzględnione w toku realizacji projektu.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc lub zakończenia projektu.

 

Limit miejsc:

  • 200 osób w roku akademickim 2017/2018
  • 242 osoby w roku akademickim 2018/2019
  • 242 osoby w roku akademickim 2019/2020