Blue Flower

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PIKAP – Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki. Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier Politechniki KrakowskiejPOWR.03.01.00-00-B029/17

 

§ 1

Objaśnienie pojęć i skrótów

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „PIKAP – Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki. Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej”, nr umowy: POWR.03.01.00-00-B029/17
 2. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę zgłaszającą chęć udziału w Projekcie.
 3. Dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć dokumenty, o których mowa w §3 ust. 4.
 4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia.
 5. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Politechnikę Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. PIKAP – Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki. Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej”, nr umowy: POWR.03.01.00-00-B029/17.
 2. Projekt jest realizowany w okresie: 01.01.2018 r. – 30.12.2020 r.
 3. Projekt jest realizowany przez Beneficjenta.
 4. Projekt jest realizowany pod nadzorem Instytucji Pośredniczącej – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji 684 studentów Politechniki Krakowskiej w zakresie przygotowania do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług doradztwa zawodowego świadczonych przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej do 30.12.2020 r.
 7. W ramach Projektu planowane są następujące działania:
 • Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego z diagnozą kompetencji dla 684 studentów/studentek Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
 • Realizacja coachingu zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu.
 • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych z ich rejestracją na kamerę i omówieniem.
 • Realizacja sesji Assessment Center dla uczestników/uczestniczek projektu.
 • Realizacja szkoleń z tematyki:

- „Własna działalność gospodarcza, start-up”
- „Jak zarządzać projektem”
- „Ochrona własności intelektualnej w procesie rekrutacji (portfolio, poufność)”
- „Praca w zespole wielopokoleniowym”
- „Komunikowanie – pogłębione modułowe szkolenie”
- „Assessment Center – wprowadzenie do metody rekrutacji”

 • Realizacja spotkań z pracodawcami w formie „Case studies z praktykami”.
 • Realizacja branżowych targów pracy – 1 edycja wydarzenia rocznie.
 • Monitoring karier zawodowych uczestników/uczestniczek projektu.

 

 § 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 

 1. Udział w projekcie dla uczestników/uczestniczek jest bezpłatny.
 2. Grupę docelową projektu stanowią studenci/studentki Politechniki Krakowskiej ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, w wieku 20-25 27 lat (zm. w dn. 16.03.2018).
 3. Nabór do udziału w projekcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria grupy docelowej i będzie miał charakter ciągły aż do zakończenia realizacji projektu.
 4. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które zapoznają się Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz poprawnie wypełnią i dostarczą dokumenty rekrutacyjne, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
 • Formularz zgłoszeniowy.
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Podpisanie tych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie i oznacza przystąpienie do projektu.

 

§ 4

Zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 2. Osoby niepełnosprawne na etapie rekrutacji będą miały możliwość opisania swoich potrzeb i oczekiwań wynikających z ich niepełnosprawności, które zostaną uwzględnione w toku realizacji projektu.
 3. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.
 4. Rekrutacja będzie odbywać się w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc lub zakończenia projektu.
 5. Kryteria rekrutacji, poświadczone dokumentacją z systemu eHMS PK lub oświadczeniem kandydata, stanowią:
 • średnia ocen za ostatni semestr nauki (zgodna z danymi eHMS wskazanymi w zaświadczeniu z dziekanatu):

- od 3,0 do 3,5 – 0 pkt,
- ponad 3,5 do 4,0 – 5 pkt.
- ponad 4,0 do 4,5 – 10 pkt.
- ponad 4,5 – 15 pkt.

 • dodatkowe osiągniecia naukowe (zgodne z danymi eHMS wskazanymi w zaświadczeniu z dziekanatu, a w przypadku stypendium pozauczelnianego – oświadczeniem kandydata):
- stypendium naukowe lub Rektora (zm. w dn. 07.03.2018) – 5 pkt.
- stypendium Rektora lub (zm. w dn. 07.03.2018) pozauczelniane – 10 pkt.
 • doświadczenie zawodowe (oświadczenie kandydata):

- brak doświadczenia – 5 pkt.
- doświadczenie w branżach niezwiązanych z kierunkiem studiów – 4 pkt.
- doświadczenie w branżach związanych z kierunkiem studiów (do 3 miesięcy) – 3 pkt.
- doświadczenie w branżach związanych z kierunkiem studiów (powyżej 3 miesięcy) – 0 pkt.

 1. Na podstawie uzyskanej liczby punktów raz w miesiącu będzie tworzona lista rankingowa, będąca podstawą do przyznania wsparcia w projekcie.
 2. W przypadku równej liczby punktów w pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowani studenci/studentki studiów stacjonarnych bez doświadczenia zawodowego (weryfikowanego na podstawie oświadczenia).
 3. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnicy projektu mają prawo do:
 • Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie.
 • Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
 • Otrzymania materiałów szkoleniowych.
 1. Uczestnicy projektu są zobowiązani do:
 • Wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 4.
 • Wypełnienia ankiet związanych z realizacją projektu.
 • Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
 • Bieżącego informowania o zmianie danych.
 • Osobistego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, do których się zgłoszą.
 • Udziału w monitoringu i przekazania informacji dla Beneficjenta Projektu dotyczących kontynuacji nauki lub podjęcia zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia studiów.

 

§ 6

Zasady uczestnictwa w projekcie

 

 1. Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do:
 • Uczestnictwa w 3 modułach indywidualnego doradztwa zawodowego, obejmującego:

- Diagnozę indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestnika w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem.
- Diagnozę kompetencji.
- Analizę wyników badania diagnostycznego.

 • Terminowego stawiania się na spotkania.
 • Niezwłocznego poinformowania pracowników Biura Karier w przypadku nie stawienia się na umówione spotkanie/doradztwo/warsztaty, co najmniej jeden dzień przed umówionym terminem.
 • Wypełniania dokumentów niezbędnych do ewaluacji, monitorowania i prawidłowej realizacji projektu.
 1. Każdy/a uczestnik/uczestniczka ma prawo do:
 • Otrzymania indywidualnego raportu z badania predyspozycji zawodowych w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego.
 • Udziału w dodatkowych formach wsparcia w projekcie, na podstawie listy rankingowej i w miarę wolnych miejsc, czyli uczestnictwa w:

- Sesjach Assessment Center (opcja dostępna w każdym roku kalendarzowym dla 25 osób, które otrzymają najwięcej punktów podczas rekrutacji).
- Symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.
- Sesjach coachingowych (opcja dostępna w każdym roku kalendarzowym dla 40 osób, które otrzymają najwięcej punktów podczas rekrutacji).
- Szkoleniach z wybranej przez siebie tematyki, spośród oferowanych w projekcie (jeden uczestnik może skorzystać z maksymalnie 2 dowolnej liczby (zm. w dn. 02.01.2019) szkoleń. Ich harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany na stronie Biura Karier i stronie projektu).
- Spotkaniach z pracodawcami w formule „Case studies z praktykami”.
- Udziału w branżowych targach pracy.

 • Otrzymania certyfikatu/zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach z pracodawcami.
 • Korzystania ze strony internetowej projektu: pikap.pk.edu.pl
 • Rezygnacji z udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnicy mają obowiązek natychmiastowego złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie wraz z wyjaśnieniem.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej projektu. Zamiana Regulaminu następuje poprzez pisemne powiadomienie uczestników projektu. Powiadomienie może także nastąpić drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością udziału w projekcie.
 4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy uczestników projektu w przypadku nie wywiązania się z zasad uczestnictwa w projekcie określonych w § 6.
 5. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne przekazane Beneficjentowi projektu przez uczestnika/uczestniczkę nie podlegają zwrotowi.
 6. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu uczestników/uczestniczek projektu, którzy powinni posiadać indywidualne ubezpieczenie.
 7. Realizator projektu nie zwraca kosztów dojazdu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik projektu.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz klauzula informacyjna.