Blue Flower

Zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji są szczegółowo określone w § 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Osoby niepełnosprawne na etapie rekrutacji mają możliwość opisania swoich potrzeb i oczekiwań wynikających z ich niepełnosprawności, które zostaną uwzględnione w toku realizacji projektu. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc lub zakończenia projektu.

Limit miejsc:

 • 200 osób w roku akademickim 2017/2018,
 • 242 osoby w roku akademickim 2018/2019,
 • 242 osoby w roku akademickim 2019/2020.

consulting for real estate 3031678 1920

Kryteria rekrutacji


Uczestnikami projektu mogą być studenci i studentki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, w wieku 20-27 lat. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które zapoznają się Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz poprawnie wypełnią dokumenty rekrutacyjne.

 

Punktacja

O rodzaju przyznanego wsparcia w projekcie będzie decydować uzyskana na etapie rekrutacji liczba punktów za następujące parametry:

 

Średnia ocen za ostatni semestr nauki

 • od 3,0 do 3,5 – 0 pkt,
 • ponad 3,5 do 4,0 – 5 pkt.
 • ponad 4,0 do 4,5 – 10 pkt.
 • ponad 4,5 – 15 pkt.

 

Dodatkowe osiągniecia naukowe

 • stypendium naukowe lub Rektora – 5 pkt.
 • stypendium pozauczelniane – 10 pkt.

 

Doświadczenie zawodowe

 • brak doświadczenia – 5 pkt.
 • doświadczenie w branżach niezwiązanych z kierunkiem studiów – 4 pkt.
 • doświadczenie w branżach związanych z kierunkiem studiów (do 3 miesięcy) – 3 pkt.
 • doświadczenie w branżach związanych z kierunkiem studiów (powyżej 3 miesięcy) – 0 pkt.

 

W przypadku równej liczby punktów w pierwszej kolejności do projektu są przyjmowani studenci i studentki studiów stacjonarnych bez doświadczenia zawodowego. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. Zsumowane punkty wskażą miejsce na liście rankingowej, tworzonej raz w miesiącu. Osoby z najwyższą liczbą punktów mogą skorzystać z dodatkowych działań w projekcie, w postaci sesji coachingowych i sesji Assessment Center.

 

Sposób rekrutacji

By wziąć udział w projekcie należy pobrać z Dziekanatu zaświadczenie, potwierdzające:

 • status studenta
 • rok i semestr studiów
 • średnią ocen za ostatni semestr studiów
 • informację o pobieranym stypendium naukowym i/lub stypendium Rektora i/lub stypendium za osiągnięcia

 

Podczas spotkania w Biurze Karier kandydat na uczestnika projektu otrzyma komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do potwierdzenia udziału w projekcie.