Blue Flower

PIKAP 

Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki

 

biuro

Projekt PIKAP jest adresowany do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Politechnice Krakowskiej. Każdy z uczestników/uczestniczek projektu zostanie poddany/a bilansowi kompetencji: przy wykorzystaniu nowego narzędzia do badania kompetencji sprawdzi stopień rozwoju swoich kompetencji, które są istotne dla wykonywania konkretnych zawodów.


W ramach działań fakultatywnych oferujemy studentkom i studentom zarówno pogłębione doradztwo indywidualne (coaching, symulacje rozmów kwalifikacyjnych), jak i nową tematykę wsparcia grupowego (szkolenia dotyczące umiejętności menadżerskich i społecznych: komunikowanie, zarządzanie projektem, praca w zespołach wielopokoleniowych).
Uczestnicy projektu będą mogli praktycznie przygotować się do udziału w sesjach Assessment Center, a także zadbać o ochronę własności intelektualnej w procesach rekrutacji.


Projekt PIKAP zakłada także dalszą współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz z pracodawcami, zaangażowanymi w życie naszej uczelni. We współpracy z firmami zrzeszonymi w Radach Pracodawców przy poszczególnych Wydziałach uczelni zaprosimy studentki i studentów do udziału w branżowych, wiosennych targach pracy (w odmienionej formule, bo zakładającej bardziej indywidualne kontakty z pracodawcami), a także zorganizujemy cykl spotkań pod hasłem „Case studies z praktykami”, podczas których uczestniczki i uczestnicy projektu będą mogli poznać praktyczne aspekty pracy w danej firmie i w danym zawodzie.

 


Projekt PIKAP jest współfinansowany z programu PO WER 2014-2020

Numer umowy: POWR 03.01.00-00-B029/17

Tytuł projektu: PIKAP - Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki. Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej

Termin realizacji: 01.01.2018-30.12.2020

Cele projektu: wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez: podniesienie kompetencji 5 pracowników biura w zakresie tematyki Porozumiewania bez przemocy i Assessment Center; wprowadzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu indywidualnego poradnictwa dla 684 studentów i studentek Politechniki Krakowskiej; wprowadzenie do oferty Biura Karier działań realizowanych we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz organizacjami pracodawców.

Wartość projektu: 478 862,50 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie: 403 585,32 oraz ze środków dotacji celowej w wysokości 60 911,18 zł)

Planowane efekty: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług doradczych świadczonych przez Biuro Karier